Geovalk Landmeetkunde heeft een scherp oog voor meetkunde

Meten = Weten

De landmeter is de vakspecialist die het openbare of private onroerend eigendom, gebouwd of niet, zowel boven- als ondergronds, identificeert, afpaalt, opmeet, schat, met inbegrip van de werken die er worden uitgevoerd en die de registratie ervan regelt, alsook die van de eraan verbonden zakelijke rechten. Bij uitbreiding bestudeert, ontwerpt en stuurt hij de ruimtelijke ordening en planning, zowel landelijk als stedelijk. Hij getuigt van technische, juridische, economische, landbouwkundige en sociale kennis, die met de hierboven aangehaalde onderwerpen in verband staat.

Landmeetkunde gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Positioning System (GPS) en Civiele ontwerp software.

De landmeetkunde, onderdeel van de geodesie, richt zich op de meetkundige beschrijving van stukken land waarbij het effect van de aardkromming kan worden verwaarloosd (wat normaliter geldt voor gebieden niet groter dan ongeveer 50 × 50 km²).

Natuurlijk zal de landmeter zich niet puur bezighouden met het meten. Hij zal datgene wat hij meet ook moeten benoemen. Dus meet hij als grens een sloot op of een heg; is het gebouw waar hij mee bezig is een woning of een fabriek. In die zin is landmeten voor een gedeelte ook het bedrijven van topografie of het inwinnen van en verwerken van data tot geo-informatie.

In de ruimere betekenis beslaat het werkveld echter meer dan enkel meten. Het verkavelen van grond, plaatsbeschrijving van gebouwen en allerhande constructies opmaken, schatten van verkoopswaardes van onroerend goed, algemene adviserende functie aangaande wettelijke bepalingen binnen het beroepsveld en dergelijke meer, behoren ook tot de reële beroepsuitoefening van de landmeter.

Waar kunnen we mee helpen?

Heeft u een kadastrale terrein meting nodig of een precieze inkijk in de staalconstructie van uw loods/hal dan bent u bij ons op het juiste adres.

Neem contact met ons op en we bespreken graag uw project.

Geovalk Landmeetkunde Inmeting terrein en bebouwing Van Nelle fabriek

Werkzaamheden

Voor oa. de volgende werkzaamheden kunt u uitstekend bij ons terecht:

  • Maatvoering in bouw
  • Deformatiemetingen x,y,z
  • Industrieel meetwerk
  • Kadastraal meetwerk
  • Nauwkeurigheidswaterpassingen
  • Kartografie
  • Terreinmetingen
    ...